Regulament concurs 2020

1. Organizator Campanie

Organizatorul campaniei “Declarația de Independență” este SC Vitas Institutie Financiara Nebancara SA, cu sediul central în str. Simion Bărnuțiu, nr. 34, etaj 2, jud. Timiș, Timișoara, înregistrată la ORC Timișoara sub nr. J35/220/2006, având codul unic de înregistrare RO18322807, nr de înregistrare BNR: RG-PJR-36-110119/17.05.2007, RS-PJR-36-110078/09.11.2017 (denumită în continuare „Vitas IFN SA” sau “Organizator”), reprezentată prin dl. Cristian Jurma, în calitate de Director General.

2. Regulament concurs

Concursul se va desfășura conform prezentului Regulament, ale cărui prevederi sunt obligatorii pentru toți participanții. Regulamentul este întocmit și făcut public conform legislației aplicabile în România.
Prin participarea la prezenta campanie, participanții sunt de acord să se conformeze şi să respecte prevederile acestui regulament și vor permite Organizatorului să utilizeze imaginea afacerii finanțate în urma concursului în promovarea propriei imagini.

3. Perioada de concurs

Concursul “Declarația de Independență 2020” se va derula în perioada 13 martie 2020 – 1 august 2020, putând participa orice persoană care îndeplinește condițiile prevăzute în art. 4 de mai jos, conform mecanismului prezentat la articolului 5 din prezentul Regulament.
Campania în sine se va considera încheiată în momentul implementării planului de afaceri declarat câștigător (dovada utilizării banilor efectiv în scopul declarat).

4. Drept de participare

Poate participa la acest concurs orice persoană fizică cu cetățenie română care îndeplinește cumulativ următoarele criterii:

–  are vârsta de 18 ani împliniți până în ziua lansării campaniei (13 martie 2020)
–  are o afacere înregistrată sau are domiciliul în județele în care VITAS IFN SA are deschise puncte de lucru (Alba, Arad, Bihor, Caraș-Severin, Cluj, Gorj, Hunedoara, Mehedinți, Sibiu și Timiș)
–  nu este asociat/ acționar/ reprezentant legal al unei entități juridice (SRL, SA, II, IF, PFA) cu peste 12 luni de activitate la data lansării campaniei (13 martie 2020)
–  a depus conform cerinţelor, o singură solicitare de finanţare a ideii /dezvoltare a afacerii existente, pe website-ul http://www.declaratiadeindependenta.ro/, conform cerintelor specificate expres.
–  activitatea propusă/desfășurată nu face parte din categoriile excluse conform procedurilor în vigoare ale Vitas IFN SA.

Lista activităților excluse de la finanțare include, fără a se limita la, următoarele:

 • Investiții financiare;
 • Speculații valutare;
 • Speculații pe piața de valori;
 • Producerea și distribuirea en-gross a tutunului și alcoolului;
 • Producerea și distribuirea stupefiantelor, armelor și a materialelor pornografice;
 • Jocuri de noroc;
 • Alte activități interzise prin lege).

La această campanie nu pot participa angajații Vitas IFN SA, respectiv soții/soțiile, rudele și afinii până la gradul IV ale acestora, precum și orice alte persoane care au legătură directă cu acest concurs.

5. Mecanism de desfășurare & Premii

La acest concurs pot participa atat cei care au deja o afacere (cu activitate de pana intr-un an de zile) si doresc sa o dezvolte (ex: sa se extinda, sa lanseze produse noi, sa dezvolte canale noi de vanzare: online etc.) dar si cei care au doar o idee si doresc sa o puna in aplicare.

In prima faza, ca sa puteti aplica, trebuie sa incarcati proiectul dvs. pe site-ul https://declaratiadeindependenta.ro/. Pentru a face acest lucru este necesar sa va faceti un cont si sa introduceti: o descriere a ideii de afacere/a afacerii in cazul in care aveti deja o firma infiintata, motivatia participarii in concursul nostru respectiv imagini, schite de produs/simulari daca este cazul, suma necesara si contributia dvs. proprie.

Toti participantii care au fost desemnati ca fiind eligibili (respecta criteriile stabilite prin prezentul regulament) trebuie sa completeze si sa incarce planul de afaceri pe modelul business canvas respectiv anexele financiare pana la data de 15 mai 2020.

Aplicatia este considerata valida, daca intruneste conditiile de eligibilitate si daca este completata integral (date de contact, plan de afacere, documente financiare, poze/film prezentare).

Proiectul depus conform Modelului Business Canvas (model plan afaceri solicitat in concurs) trebuie să conțină date tehnice și economico-financiare, ce fac referire la:

 • prezentarea afacerii și a domeniului de activitate;
 • descrierea produsului/serviciului oferit;
 • analize de piață privind oportunitatea afacerii;
 • cererea pieței pentru produsul/serviciul oferit;
 • analiza concurenței în domeniu pe zona în care urmează să fie desfășurată activitatea;
 • flux de numerar previzionat estimativ care să cuprindă în detaliu veniturile, respectiv cheltuielile aferente afacerii;
 • deviz al investiției (dacă e cazul);
 • organizarea și managementul afacerii și orice alte date de natură să detalieze proiectul/planul/ideea de afaceri.

Din proiect trebuie reiese foarte clar motivatia voastra si suma de care aveti nevoie dar si cuantumul contributiei proprii.

Organizatorul va încărca pe site-ul www.declaratiadeindependenta.ro  proiectele eligibile și le va păstra pe toată perioada concursului. Proiectele afișate pe site vor avea urătoarea structură:

 • descriere idee
 • poze/film prezentare/link spre alte resurse
 • suma necesară pentru implementare
 • contribuția proprie în afacere.

PREMII

Premiul, va fi acordat prin jurizare de catre VITAS IFN SA și va avea o valoare totală brută de 25.000 de RON, Organizatorul putând decide împărțirea/suplimentarea premiului, în funcție de calitatea aplicațiilor primite.

În plus, Organizatorul prin intermediul partenerilor săi, va facilita după caz, acordarea unor premii adiționale: servicii de mentoring și de consultanță în domeniul marketingului online.

6. Jurizarea și desemnarea câștigătorului

Toate proiectele trimise pana la data de 15 mai 2020 care îndeplinesc condițiile de participare vor fi considerate eligibile și vor fi supuse jurizării de către o comisie desemnată de Organizator, până în data de 15 iulie 2020.

Juriul va decide asupra câștigătorului prin analizarea următoarelor elemente:

 • veridicitatea si gradul de completare a datelor și informațiilor furnizate de către participanți;
 • originalitatea și fezabilitatea planului de afaceri;
 • posibilitatea reală de implementare;
 • suma reală necesară îndeplinirii proiectului/planului de afaceri si nivelul contribuției proprii;
 • prevederea etapizată a desfășurării proiectului (acțiuni, activități);
 • specificul și modelul afacerii în raport cu domeniului de activitate în care se încadrează și impactul socio-economic al investiției.

În cazul în care detaliile furnizate sunt considerate a fi insuficiente, Organizatorul își rezervă dreptul de a cere date suplimentare asupra proiectului/planului propus.

La jurizare, se va tine cont de elementele insiruite mai sus si se va desemna, argumentat, prin vot majoritar, un câștigător și un câștigător de rezervă. Se va apela la rezerve în cazul în care, din motive independente de voința Organizatorului, acesta nu poate lua legătura cu participantul desemnat câștigător în termenul de maxim 5 zile sau sunt invalidați din cauza nerespectării a cel puțin uneia dintre prevederile prezentului Regulament.

Se va apela la rezerve în ordinea în care acestea au fost desemnate.

7. Contractarea și modalitatea de plată

Premiul poate fi acordat în transe, în funcție de etapele planului de afaceri finanțat conform contractului de finanțare.

Eliberarea premiului este condiționată de:

 • existența sau înființarea unei forme juridice ce va derula proiectul/planul de afaceri;
 • premiul va fi eliberat în contul entității juridice care va derula planul finanțat prin prezentul concurs sau în contul furnizorilor desemnați;
 • utilizarea premiului obținut exclusiv în scopul îndeplinirii planului de afaceri declarat câștigător;
 • punerea la dispoziția reprezentanților Organizatorului, a documentelor ce dovedesc utilizarea premiului obținut, oricând, la simpla solicitare a acestora.

Perioada de implementare a proiectului este de 6 luni și reprezintă perioada de timp în care beneficiarul trebuie să finalizeze toate activitățile stabilite în planul de afaceri.

Pentru o perioadă de 12 luni de la finalizarea planului, Beneficiarul se află într-o perioadă de observație, timp în care Finanțatorul urmărește implementarea  acestuia, conform scopului declarat.

Beneficiarul va fi răspunzător în faţa Finanţatorului pentru implementarea proiectului, aşa cum a fost el declarat câştigător.

Beneficiarul se obligă să păstreze activitatea pentru care a primit finanţarea până la încetarea perioadei de observaţie. În acest sens, nu se permite suspendarea sau întreruperea de activitate a entităţii juridice a beneficiarului sub sancţiunea rezilierii contractului de finanţare şi rambursarea integrală a ajutorului financiar.

Beneficiarul se obligă să nu înstrăineze bunurile rezultate în urma investiţiei până la finalizarea perioadei de observaţie, sub sancţiunea rezilierii contractului de finanţare şi rambursarea integrală a sumei primite.

Beneficiarul are obligaţia să furnizeze orice informaţii, de natură tehnică sau financiară, legate de Proiect, solicitate de către Finanţator, în termen de maxim 3 zile de la solicitare. Informaţiile pot fi solicitate pe toată durata perioadei de observaţie.

Beneficiarul are obligaţia să asigure toate condiţiile pentru efectuarea verificărilor, punând la dispoziţie, la cerere şi în termen, documentele solicitate şi asigurând disponibilitatea şi prezenţa personalului implicat în implementarea proiectului, precum şi a managerului de proiect verificat sau auditat, pe întreaga durată a verificărilor.

În cazul în care sunt identificate persoane care au influențat sau au facilitat câștigarea premiului în mod necuvenit/nelegal, Organizatorul are dreptul de a cere urmărirea în instanță a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

8. Taxe si impozite aferente

Organizatorul concursului nu este răspunzător pentru plata de taxe, impozite sau alte obligații financiare aferente, legate de premiile oferite, acestea fiind exclusiv în sarcina persoanei câștigătoare.

9. Întreruperea, modificarea, suspendarea și încetarea campaniei

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare în maximum 24 de ore de la publicarea lor pe site-ul www.declaratiadeindependenta.ro.
Orice acțiune dintre cele enumerate anterior va fi adusă la cunoștința publicului prin publicarea pe website-ul www.declaratiadeindependenta.ro.

10. Protecția datelor personale

Prin participarea la Concurs, fiecare Participant isi da acordul, in mod expres si neechivoc, cu privire la:

Colectarea si prelucrarea de catre Organizator a informatiilor privind contul personal de facebook, a adresei de e-mail pe care candidatii o folosesc pentru a valida inscrierea in Concurs precum si a datelor oferite cu acest scop. Castigatorii isi dau, de asemenea, acordul sa furnizeze date cum ar fi, dar fara a se limita la: nume/prenume, varsta, nr de telefon, adresa de emial, nume firma, orasul din care provin etc. si a transmiterii acestora catre Organizator in scopul acordarii premiilor stabilite prin Regulament. Stocarea acestor date si prelucrarea lor si in alte scopuri decat cele anterior mentionate, respectiv: reclama, MARKETING si publicitate.

Participantii au dreptul sa refuze, in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele pe care le-au furnizat in legatura cu participarea la Concurs sa fie prelucrate in scop de Marketing direct sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop. Castigatorii concursului sunt de acord sa semneze o declaratie scrisa in acest sens, conform celor solicitate de catre Organizator. Datele personale ale castigatorilor vor ramane in inregistrarile contabile ale Organizatorului, conform legislatiei fiscale in vigoare. 

VITAS IFN SA se obligă să respecte prevederile Regulamentului 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, în ceea ce privește prelucrarea datelor personale colectate pe perioada concursului ”Declaratia de Independenta” 2020

Vitas IFN SA se obligă să respecte prevederile Regulamentului 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, în ceea ce privește prelucrarea datelor personale colectate pe perioada concursului ”Declaratia de Independenta” 2020

Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale participanților / câștigătorilor în prezenta campanie și să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial și legislației in vigoare.

Participanții la campanie au, conform Regulamentului 2016/679 , următoarele drepturi:

Dreptul de acces la date = dreptul persoanei vizate de a obtine de la operatorul de date la cerere si in mod gratuit, confirmarea faptului ca datele cu caracter personal care o vizeaza, sunt sau nu prelucrate de catre acesta;

Dreptul la rectificare = dreptul persoanei vizate de a obtine, la cerere si in mod gratuit, rectificarea datelor inexacte care o privesc, precum si completarea datelor incomplete;

Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) = dreptul persoanei vizate de a obtine, la cerere si in mod gratuit, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege, stergerea datelor cu caracter personal care privesc acea persoana;

Dreptul la restrictionarea prelucrarii = dreptul persoanei vizate de a obtine, la cerere si in mod gratuit, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege, marcarea datelor cu caracter personal stocate, cu scopul de a limita prelucrarea ulterioara a acestora;

Dreptul la portabilitatea datelor = dreptul persoanei vizate de a primi, la cerere si in mod gratuit, datele cu caracter personal intr-o modalitate structurata, folosita in mod obisnuit si intr-un format usor de citit, precum si dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre VITAS IFN SA catre alt operator de date, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege;

Dreptul la opozitie = dreptul persoanei vizate de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele cu caracter personal care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege;

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate = dreptul persoanei vizate de a cere si de a obtine retragerea, anularea sau reevaluarea oricarei decizii bazate exclusiv pe prelucrari efectuate prin mijloace automate (incluzand crearea de profiluri) care produce efecte juridice in privinta persoanei vizate sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa; 

Dreptul persoanei vizate de a se adresa cu plangere Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, respectiv de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, care au fost incalcate.

Participantii din acest concurs, sunt de acord ca datele furnizate prin completarea formularului, sa fie incluse în baza de date a Organizatorului și își dau acordul ca  aceste date sa fie utilizate în scopul derularii in bune condiții a prezentului concurs și a relațiilor comerciale ce pot decurge din acesta.

Participanții își pot retrage oricând consimtamantul pentru utilizarea datelor lor personale sau pentru primirea oricărei informații sau corespondență, printr-o cerere scrisă, transmisă la adresa: SC Vitas Institutie Financiara Nebancara SA, str. Simion Bărnuțiu, nr. 34, etaj 2, Timișoara, jud. Timiș, România, sau online, printr-un email trimis la adresa protectiadatelor@vitasromania.ro 

Pentru mai multe informatii accesați Politica de confidențialitate